Aura Sparkle

This Box Contains

 • Mysurpa – 1 no.
 • Bombay Halwa - 1 no.
 • White Soanpapdi – 1 no.
 • Chocolate Soanpadi – 1 no.
 • Orange Soanpapdi - 1 no.
 • Banaras Soanpapdi – 1 no.
 • Power cake – 1 no.
 • Chocovita Cake – 1 no.
 • Boondhi Laddu – 2 nos.
 • Badusha - 2 nos.
 • Total – 12 nos.

Rs.260/-